Kallelse till föreningsstämma 2017

Lokal: Olaus Petri Församlingssal, Armfeltsgatan 2, Stockholm

Tid: Tisdagen den 9 maj 2017, klockan 19:00.

Den som planerar att delta ombeds att anmäla sig så att styrelsen kan beräkna inköp av förfriskningar. En anmälningslista finns uppsatt på anslagstavlan i källargången. Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 25 april i föreningens postlåda.

Dagordning

1. Föreningsstämmans öppnande

2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar

3. Val av stämmans ordförande

4. Val av protokollförare

5. Val av justeringspersoner tillika rösträknare

6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

7. Godkännande av dagordning

8. Föredragning av föreningens årsredovisning för 2016

9. Föredragning av revisionsberättelse

10. Fastställandet av resultat- och balansräkning

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12. Fastställande av disposition av årets resultat

13. Fråga om arvode till styrelse och revisor för 2017

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter (bilaga 1)

15. Val av revisor och revisorssuppleant

16. Val av valberedning

17. Styrelsen informerar

a. Sammanfattning av renoveringsarbeten

b. Redogörelse för planerat underhåll

c. Hemsida och kommunikation.

18. Motioner

a. Styrelsens motion avseende ändring av föreningens stadgar (bilaga 2)

19. Övriga ärenden

20. Föreningsstämmans avslutande

Samtliga medlemmar hälsas varmt välkomna!

Styrelsen för Brf Haubitsen 3

genom Oscar Wersäll (ordf.)

Stockholm 2017-04- 11

Bilaga 1

Valberedningens förslag till ny styrelse och revisorer

Ordinarie ledamöter

Ingegärd Hedenstierna (1 år)

Jacob Gyllenhoff (1 år)

Gustav Bergström (1 år)

Johan Gavelin (1 år)

Therese Widin (1 år)

Oscar Wersäll (1 år)

Suppleanter

Erica Brostedt

Gunborg Olsson Tsimbiridis

Revisor

Per Andersson PWC

Revisorssuppleant

Ännu ej tillsatt

Valberedning

Karl Salomonsson

Henrik Gahn

Bilaga 2

Styrelsens motion avseende ändring av föreningens stadgar.

Vår revisor har påpekat att föreningens stadgar till viss del inte ändrats i förhållande till de ändringar som gjorts i Bostadsrättslagen. Styrelsen föreslår därför följande ändringar:

Nuvarande formulering:

Medlemskap

§ 6

Fråga om att anta en medlem avgörs av styrelsen om annat inte följer av 2 kap 10 § bostadsrättslagen. Ansökan om inträde i föreningen skall göras skriftligen. För medlemskap krävs minst 20% andel av bostadsrätt.

Styrelsens förslag till ändring:

Medlemskap

§ 6

Fråga om att anta en medlem avgörs av styrelsen om annat inte följer av 2 kap 10 § bostadsrättslagen. Ansökan om inträde i föreningen skall göras skriftligen. För medlemskap krävs minst 20% andel av bostadsrätt med undantag för make/maka, sambo eller partner.

Nuvarande formulering:

Avgifter

§8

För bostadsrätten utgående insats och årsavgift fastställs av styrelsen. Ändring av insats skall dock alltid beslutas av föreningsstämman.

För bostadsrätt skall erläggas årsavgift till bestridande av föreningens kostnader för den löpande verksamheten, samt för de i 9§ angivna avsättningarna. Årsavgift fördelas efter bostadsrätternas andelstal. Årsavgift skall betalas senast sista vardagen före varje kalendermånads början eller på annan tid som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan besluta att ersättning för värme och varmvatten, renhållning, konsumtionsvatten, elektrisk ström skall erläggas efter förbrukning eller yta. Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift kan tas ut efter beslut av styrelsen. Överlåtelseavgift får maximalt uppgå till 2,5% av det basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap. Pantsättningsavgift får maximalt uppgå till 1% av det basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som gäller vid tidpunkten för underrättelse om pantsättning. Uttag av avgift vid andrahandsupplåtelse får göras av föreningen med 20 procent av gällande årsavgift.

Styrelsens förslag till ny formulering:

Avgifter

§8

För bostadsrätten utgående insats och årsavgift fastställs av styrelsen. Ändring av insats skall dock alltid beslutas av föreningsstämman. För bostadsrätt skall erläggas årsavgift till bestridande av föreningens utgifter för den löpande verksamheten, planenliga amorteringar samt för de i 9§ angivna avsättningarna. Årsavgift fördelas efter bostadsrätternas andelstal. Årsavgift skall betalas senast sista vardagen före varje kalendermånads början eller på annan tid som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan besluta att ersättning för värme och varmvatten, renhållning, konsumtionsvatten, elektrisk ström skall erläggas efter förbrukning eller yta. Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift kan tas ut efter beslut av styrelsen. Överlåtelseavgift får maximalt uppgå till 2,5% av det prisbasbelopp enligt lagen 2 kap 6 och 7 § socialförsäkringsbalken (2010:110), som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap. Pantsättningsavgift får maximalt uppgå till 1% av gällande prisbasbelopp vid tidpunkten för underrättelse om pantsättning. Avgift för andrahandsupplåtelse får tas ut efter beslut av styrelsen. Avgiften får årligen uppgå till högst 10% av gällande prisbasbelopp. Om en lägenhet upplåts under del av ett år, beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten. Upplåtelse under del av kalendermånad räknas som hel månad. Avgiften betalas av bostadsrättshavare som upplåter sin lägenhet i andra hand.