Protokoll Årsstämma 2017

Protokoll föreningsstämma 9 maj 2017, klockan 19.00.

Lokal: Olaus Petri församlingshem, Armfeltsgatan 2, Stockholm.

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Oscar Wersäll förklarade stämman öppnad.

2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar

Närvaroförteckning fastställdes efter förfrågan om samtliga medlemmar noterat sin närvaro

på föreningens medlemsförteckning. 14 medlemmar påtecknade förteckningen.

3. Val av stämmans ordförande

Oscar Wersäll valdes till ordförande för stämman.

4. Val av protokollförare

Therese Widin valdes till protokollförare för stämman.

5. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Gustav Bergström och Johan Ferdman valdes till justerare tillika rösträknare för stämman.

6. Fråga om kallelse till stämman skett behörigen

Stämman konstaterade att kallelse till stämman skett behörigen.

7. Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen som skickats ut med kallelsen.

8. Föredragning av föreningens årsredovisning för 2016

Föreningens kassör, Jacob Gyllenhoff, redogjorde för föreningens förvaltningsberättelse och räkenskaper 2016 och förklarade särskilt att årets negativa resultat beror på periodisering av kostnader. Avskrivningar görs motsvarande en halv miljon kr per år. Föredragningarna föranledde en fråga rörande vad vi gör med våra likvida medel. Dessa utgör en buffert för framtida investeringar.

9. Föredragning av revisionsberättelse

Jacob Gyllenhoff föredrog revisionsberättelsen för 2016. Föredragningen föranledde inga frågor.

10. Fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkningen fastställdes för verksamhetsåret 2016.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2016.

12. Fastställande av disposition av årets resultat

Beslutades att hantera årets resultat i enlighet med förvaltningsberättelsen.

13. Fråga om arvode till styrelse och revisorer för 2017

Beslutades att styrelsens arvode för 2017 bibehålls på tidigare nivå, det vill säga utgår till styrelsen i sin helhet med ett basbelopp (44 500 kr) plus lagstadgade arbetsgivaravgifter. Kostnader för revisorer är enligt räkning.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag till styrelse för verksamhetsåret 2017 godkändes:

Ingegärd Hedenstierna (omval 1 år), ledamot

Jacob Gyllenhoff (omval 1 år), ledamot

Johan Gavelin (omval 1 år), ledamot

Therese Widin (omval 1 år), ledamot

Oscar Wersäll (omval 1 år), ledamot

Gustav Bergström (nyval 1 år), ledamot

Erica Brostedt (omval, 1 år), suppleant

Gunborg Olsson Tsimbiridis (omval, 1 år), suppleant

15. Val av revisor och revisorssuppleant för 2014

Till extern revisor valdes revisionsbyrån PwC och till revisorssuppleant Vanja Bredin.

16. Val av valberedning

Till valberedning omvaldes Karl Salomonsson och Henrik Gahn. Godkändes av stämman.

17. Styrelsen informerar

a. Sammanfattning av renoveringsarbeten. Information om klotterskyddet på fasaden.

Redogörelse för funktionen av sopsystemet och dess problematik under året.

b. Diskussion kring hissar och entrén vilka är högt prioriterade under det kommande året.

Förslag från Gustav Bergström om värmeväxlare för att ta vara på spillvärme.

c. Information om förenings gamla hemsida samt vidare diskussion om den nya hemsidans användning t.ex. mäklarinformation.

18. Motioner

a. Godkänt ang. stadgeändringarna som träder i kraft nu efter två stämmobeslut.

b. Angående kommunikationen. Email ja, facebook nej. Godkänns.

19. Övriga frågor

Fråga om tvättstugan vars golv lutar åt fel håll. Öka upp antalet extra städningar i tvättstugan till en gång per kvartal. Köpa in skurhink och uppdatera rent allmänt städutrustning.

Problem med fimpar diskuterades.

Styrelsen informerar om att byggfirman i lokalen är uppsagda.

20. Föreningsstämmans avslutande

Oscar Wersäll förklarade föreningsstämman avslutad.