Protokoll Årsstämma 2020

Datum: tisdag den 26 maj 2020

Tid: 19:00
Plats: Olaus Petri församlingshem Armfeltsgatan 2, Stockholm.

§1 Föreningsstämmans öppnande
Oscar Wersäll förklarar stämman öppnad.

§2 Fastställande av röstlängd
14 närvarande medlemmar, varav 14 med rösträtt samt 2 medlemmar hade lämnat fullmakt för ombud. Totalt antal röster sammanställdes till 16 st.
Röstlängden godkändes.

§3 Val av stämmans ordförande
Stämman valde Oscar Wersäll till stämmans ordförande.

§4 Val av protokollförare
Stämman valde Patric Terelius till stämmans protokollförare.

§5 Val av justeringsmän tillika rösträknare
Stämman valde Filip von Rosen och Erica Brostedt till justerare tillika rösträknare.

§6 Fråga om kallelse till stämman skett behörigen
Stämman konstaterade att kallelse till stämman skett behörigen.

§7 Godkännande av dagordning
Stämman godkände dagordningen som skickats ut med kallelsen.

§8 Föredragning av föreningens årsredovisning
Föreningens kassör, Jacob Gyllenhoff, redogjorde kort för föreningens
förvaltningsberättelse och räkenskaper år 2019.

Årsredovisningen är upprättad av Frubo AB och granskad av PwC Per Andersson.

§9 Föredragning av revisionsberättelse
Jacob Gyllenhoff föredrog revisionsberättelsen för 2019 i korta drag.

§10 Fastställande av resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkningen fastställdes för verksamhetsåret 2019 enligt årsredovisningen.

§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Revisorerna föreslår i revisionsberättelsen att styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
Stämman beslutade enligt revisorns förslag och beviljar därmed styrelsen ansvarsfrihet.

§12 Fastställande av disposition av årets resultat
Stämman beslutade att hantera årets resultat i enlighet med förvaltningsberättelsen.

§13 Fråga om arvode till styrelse och revisorer för 2020
Stämman beslutade att styrelsens arvode för 2020 bibehålls på tidigare nivå, det vill säga utgår till styrelsen i sin helhet med ett basbelopp (47 300kr) plus lagstadgade arbetsgivaravgifter.
Kostnader för revisorer är enligt löpanderäkning från PwC.

§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter
Valberedningens förslag till styrelse för verksamhetsåret 2020 godkändes av stämman:

Jacob Gyllenhoff (omval 1 år), ledamot.
Oscar Wersäll (omval 1 år), ledamot.
Patric Terelius (omval 1 år), ledamot.
Filip von Rosen (omval 1 år). Ledamot.
Ingrid Lenander (nyval 1 år), ledamot.
Rebecca Sjödin (nyval 1 år), ledamot.

Erica Brostedt (omval, 1 år), suppleant.
Ingegerd Hedenstierna (nyval 1 år), suppleant.

§15 Val av revisor och revisorssuppleant för 2020
Till extern revisor valdes revisionsbyrån PwC, Per Andersson.
Till revisorssuppleant Åke Jonsson av stämman.

§16 Val av valberedning
Till valberedning omvaldes Karl Salomonsson och Henrik Gahn av stämman.

§17 Styrelsens propositioner
Proposition 1 –
Ändring avseende stadgar gällande kommunikation med föreningens medlemmar.

Stämman godkände enhälligt proposition 1.

Proposition 2 –
Ombyggnad av soprum inkl. grovsoprum till garage och flytt av sophanteringen till gården.

Stämman godkände enhälligt proposition 2.

Proposition 3 –
Avseende installation av fiberoptisk bredbandsanslutning till föreningen.

Stämman godkände enhälligt proposition 3.

§18 Motioner
Motion 1 –
Gällande tvättstugan och dess utrustning samt städnings rutin.
Inlämnad av Gustaf Halldin 2020-04-19.

Stämman avslog motion 1 men beslutade enligt styrelsens svar på motion 1.

Motion 2 –
Gällande tvättstugan och dess bokningshantering.
Inlämnad av Gustaf Halldin 2020-04-19.

Stämman avslog motion 2 men beslutade enligt styrelsens svar på motion 2.

§19 Föreningsstämmans avslutande
Oscar Wersäll förklarade föreningsstämman avslutad.