Kallelse till extraföreningsstämma, 2021

Datum:
torsdag den 11 mars 2021

Tid:
19:00

Plats:
BRF Haubitsen 3, parkeringen
Furusundsgatan 8

Dagordning
§1 Föreningsstämmans öppnande
§2 Fastställande av röstlängd
§3 Val av stämmans ordförande
§4 Val av stämmans protokollförare
§5 Val av justeringsmän tillika rösträknare
§6 Fråga om kallelse till stämman skett behörigen
§7 Godkännande av dagordning
§8 Beslut om förändring av föreningens nya stadgar
(bilaga 1, från föreningsstämma 2020, Proposition 1, sid 2)
§10 Föreningsstämmans avslutandeBilaga 1, från föreningsstämma 2020

Proposition 1
Proposition till föreningsstämman den 2020-05-26 angående ändring av stadgar gällande kommunikation med föreningens medlemmar.

BAKGRUND
Styrelsen önskar digitalisera kommunikationen med medlemmarna för att spara tid, pengar och papper. För att tydliggöra detta föreslås en ändring av föreningens stadgar som uttryckligen formulerar att kommunikationen i första hand kommer ske via e-post.

NUVARANDE FORMULERING
Föreningsstämma
§ 17b)
Ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året vid tidpunkt som framgår av 4 §. Extra stämma hålls då styrelsen eller revisorer finner skäl till det eller då minst en tiondel av samtliga röstberättigade skriftligen begärt det hos styrelsen med angivande av ärende som önskas behandlat på stämman. Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden till föreningens medlemmar skall tillställas medlemmarna. Kallelse till stämma skall tydligt ange de ärenden som skall förekomma på stämman. Medlem, som inte bor inom fastigheten, skall skriftligen kallas under uppgiven eller annan för styrelsen känd adress.

Kallelse får utfärdas tidigast sex veckor före och senast två veckor innan ordinarie och extra stämma.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING
Föreningsstämma
§ 17b)
Ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året vid tidpunkt som framgår av 4 §. Extra stämma hålls då styrelsen eller revisorer finner skäl till det eller då minst en tiondel av samtliga röstberättigade skriftligen begärt det hos styrelsen med angivande av ärende som önskas behandlat på stämman. Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden till föreningens medlemmar skall tillställas medlemmarna via e-post. Kallelse till stämma skall tydligt ange de ärenden som skall förekomma på stämman. Medlem, som inte har e-post, skall skriftligen kallas under uppgiven eller annan för styrelsen känd postadress.

Kallelse får utfärdas tidigast sex veckor före och senast två veckor innan ordinarie och extra stämma.