Extra föreningsstämma, 2021

Datum: torsdag den 11 mars 2021
Tid: 19:00
Plats: BRF Haubitsen 3, Parkeringen Furusundsgatan 8, Stockholm.

§1 Extra föreningsstämmans öppnande
Oscar Wersäll förklarar extra stämman öppnad.

§2 Fastställande av röstlängd
10 närvarande medlemmar, varav 10 med rösträtt samt 0 medlemmar hade lämnat fullmakt för ombud.
Totalt antal röster sammanställdes till 10 st.
Röstlängden godkändes.

§3 Val av extra stämmans ordförande
Extra stämman valde Oscar Wersäll till stämmans ordförande.

§4 Val av protokollförare
Extra stämman valde Patric Terelius till stämmans protokollförare.

§5 Val av justeringsmän tillika rösträknare
Extra stämman valde Ingrid Lenander och Vera Mirchev till justerare tillika rösträknare.

§6 Fråga om kallelse till stämman skett behörigen
Extra stämman konstaterade att kallelse till stämman skett behörigen.

§7 Godkännande av dagordning
Extra stämman godkände dagordningen som skickats ut med kallelsen.

§8 Beslut om förändring av föreningens nya stadgar
Bilaga 1 till kallelsen, från föreningsstämma 2020, Proposition 1
Ändring avseende stadgar gällande kommunikation med föreningens medlemmar.

Extra stämman godkände enhälligt bilaga 1.

§9 Föreningsstämmans avslutande
Oscar Wersäll förklarade extra föreningsstämman avslutad.