Kallelse till föreningsstämma, 2021

Kallelse i pdf format;

Datum:
onsdag den 25 maj 2021

Tid:
19:00

Plats:
Digitalt via Microsoft Teams & Utomhus på parkeringen, Patrullstigen 10, Stockholm.

Den som planerar att delta digitalt ombeds att anmäla sig per mail (styrelsen@haubitsen3.se) till styrelsen så att vi kan dela länk till det digitala mötesrummet inför mötet.

Dagordning

§1 Föreningsstämmans öppnande
§2 Fastställande av röstlängd
§3 Val av stämmans ordförande
§4 Val av stämmans protokollförare
§5 Val av justeringsmän tillika rösträknare
§6 Fråga om kallelse till stämman skett behörigen
§7 Godkännande av dagordning
§8 Föredragning av föreningens årsredovisning
§9 Föredragning av revisionsberättelse
§10 Fastställande av resultat- och balansräkning
§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§12 Fastställande av disposition av årets resultat
§13 Fråga om arvode till styrelse och revisorer
§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter (bilaga 1, Valberedningens förslag. sid 2)
§15 Val av revisor och revisorssuppleant (bilaga 1, Valberedningens förslag. sid 2)
§16 Val av valberedning (bilaga 1, Valberedningens förslag. sid 2)
§17 Övriga ärenden
• Motioner (bilaga 2, 3st motioner. sid 3-5)
§18 Föreningsstämmans avslutande

Bilaga 1

Valberedningens förslag till ny styrelse och revisorer

Ordinarie ledamöter

Jacob Gyllenhoff (1 år)
Patric Terelius (1 år)
Filip von Rosen (1 år)
Ingrid Lenander (1 år)
Vera Mirchev (1 år)
Joakim Lundström (1 år)

Suppleanter

Oscar Wersäll
Erica Brostedt

Revisor

Extern, Per Andersson, PwC

Revisorssuppleant

Extern

Valberedning

Karl Salomonsson
Henrik Gahn

Bilaga 2

Motion 1

Motion till föreningsstämman den 2021-05-26 angående grovsoprummet.
Inlämnad av Gustaf Halldin, lägenhetsnummer 1606, 2021-04-11 

Vad jag föreslår: 

– Riva upp beslutet om att ta upp bort soprummet och ersätta det med ett garage. 

Motivering: Det är en värdesänkande handling att ta bort soprummet och det försvårar den dagliga verksamheten för de boende i fastigheten att ta bort soprummet. 

– Värdet av att en person får ett garage kan rimligtvis inte motiveras genom att 67 hushåll förlorar möjligheten att slänga grovsopor. Investeringsmässigt är det en fördel att man har ett grovsoprum. Ett hus som inte har ett grovsoprum har en konkurkurrensnackdel gentemot de hus som har ett sådant rum. Ska man sälja sin lägenhet, är det ju mycket utbud just nu och då kan avsaknaden av ett grovsoprum göra att priset blir lägre än vad det borde blivit. 

– Har man inte bil är det besvärligt utan ett grovsoprum. Det försvårar det dagliga ”verksamheten” för ett normalhushåll (med mindre barn) att ta bort grovsoprummet.  

– Orsaken till att man tar bort grovsoprummet är att folk grisar ner i det med pizzakartonger osv. 

– Borde det inte gå att utbilda och tillrättavisa de som bor i huset att inte grisa ner så mycket som de gör nu? Det är ju vuxna människor det rör sig om. Har bott på flera ställen och har aldrig sett ett så ”grisigt” grovsoprum som detta. Hoppas och tror att styrelsen kan få rätsida på detta utan att genomföra det radikala beslutet att ta bort soprummet. 

Styrelsens svar på motion 1:

Styrelsen föreslår stämman att avslå inkommen motion.

Styrelsen hänvisar till tidigare stämmobeslut 2020 avseende att bygga om grovsoprummet till garage.

Motion 2

Motion till föreningsstämman den 2021-05-26 angående grovsoprummet.
Inlämnad av Mauritz Brandt, lägenhetsnummer 1001, 2021-02-28

Bygga om grovsoprummet till garage

Att bygga om soprummet skulle generera en bättre ekonomi i föreningen samt en bättre miljö. Att slippa kostanden för sophämtning och kunna få en intäkt i stället. Samt att inte behöva höja avgiften för medlemmarna.

Styrelsens svar på motion 2:

Styrelsen föreslår stämman att bifalla inkommen motion.

Styrelsen hänvisar till tidigare stämmobeslut 2020 avseende att bygga om grovsoprummet till garage.

Motion 3

Motion till föreningsstämman den 2021-05-26 angående piskbalkongen.
Inlämnad av Mauritz Brandt, lägenhetsnummer 1001, 2021-02-28

Bygga om piskbalkongen till terrass

Att piskbalkongen är i renoveringsbehov är ett faktum. I samband med renovering av piskbalkongen skulle det med enkla medel göras till en trevlig terrass för medlemmarna.

Styrelsens svar på motion 2:

Styrelsen föreslår stämman att avslå inkommen motion.

Styrelsen har under våren upphandlat vissa åtgärder för piskbalkongens åtgärdsbehov avseende plåtarbeten. Arbetet att renovera piskbalkongen är en större kostnad som inte är planerad till 2021/2022.  

Styrelsen avser dock att undersöka kostnaden och dess konsekvenser avseende bygglov och ev. för närliggande medlemmar vid det tillfället då en total renovering av ytan ska ske.