Protokoll Årsstämma 2021

Datum: tisdag den 25 maj 2021

Tid: 19:00
Plats: Parkeringen, Patrullstigen 10, Stockholm samt digitalt via Microsoft Teams.

§1 Föreningsstämmans öppnande
Oscar Wersäll förklarar stämman öppnad.

§2 Fastställande av röstlängd
14 närvarande medlemmar, varav 13 med rösträtt samt 1 medlemmar hade lämnat fullmakt för ombud.
Totalt antal röster sammanställdes till 14 st.
Röstlängden godkändes.

§3 Val av stämmans ordförande
Stämman valde Oscar Wersäll till stämmans ordförande.

§4 Val av protokollförare
Stämman valde Patric Terelius till stämmans protokollförare.

§5 Val av justeringsmän tillika rösträknare
Stämman valde Mauritz Brandt och Erik Timliden till justerare tillika rösträknare.

§6 Fråga om kallelse till stämman skett behörigen
Stämman konstaterade att kallelse till stämman skett behörigen.

§7 Godkännande av dagordning
Stämman godkände dagordningen som skickats ut med kallelsen.

§8 Föredragning av föreningens årsredovisning
Föreningens kassör, Jacob Gyllenhoff, redogjorde kort för föreningens
förvaltningsberättelse och räkenskaper år 2020.

Årsredovisningen är upprättad av Frubo AB och granskad av PwC Per Andersson.

§9 Föredragning av revisionsberättelse
Jacob Gyllenhoff föredrog revisionsberättelsen för 2020 i korta drag.

§10 Fastställande av resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkningen fastställdes för verksamhetsåret 2020 enligt årsredovisningen.

§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Revisorerna föreslår i revisionsberättelsen att styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
Stämman beslutade enligt revisorns förslag och beviljar därmed styrelsen ansvarsfrihet.

§12 Fastställande av disposition av årets resultat
Stämman beslutade att hantera årets resultat i enlighet med förvaltningsberättelsen.

§13 Fråga om arvode till styrelse och revisorer för 2021
Stämman beslutade att styrelsens arvode för 2021 bibehålls på tidigare nivå, det vill säga utgår till styrelsen i sin helhet med ett basbelopp (47 600kr) plus lagstadgade arbetsgivaravgifter.
Kostnader för revisorer är enligt löpanderäkning från PwC.

§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter
Valberedningens förslag till styrelse för verksamhetsåret 2021 godkändes av stämman:

Jacob Gyllenhoff (omval 1 år), ledamot.
Patric Terelius (omval 1 år), ledamot.
Filip von Rosen (omval 1 år). ledamot.
Ingrid Lenander (omval 1 år), ledamot.
Vera Mirchev (nyval 1 år), ledamot.
Joakim Lundström (nyval 1 år), ledamot.

Erica Brostedt (omval, 1 år), suppleant.
Oscar Wersäll (nyval 1 år), suppleant.

§15 Val av revisor och revisorssuppleant för 2020
Till extern revisor valdes revisionsbyrån PwC, Per Andersson.
Till revisorssuppleant Erik Timliden av stämman.

§16 Val av valberedning
Till valberedning omvaldes Karl Salomonsson och Henrik Gahn av stämman.

§17 Övriga ärenden
Motion 1 –
Riva upp tidigare stämmobeslut avseende ombyggnation av grovsoprummet.

Stämman avslog enhälligt motion 1.

Motion 2 –
Bygga om grovsoprummet till garage.

Stämman godkände enhälligt motion 2.

Motion 3 –
Bygga om piskbalkongen till terrass.

Stämman avslog motion 3 men styrelsen tar fram förslag på utförande och kostnadsbild under 2021-2022.

§18 Föreningsstämmans avslutande
Oscar Wersäll förklarade föreningsstämman avslutad.