Kallelse till föreningsstämma, 2022

Kallelse i pdf format;

Datum:
tisdag den 24 maj 2022

Tid:
19:00

Plats:
Digitalt via Microsoft Teams & Utomhus på parkeringen, Patrullstigen 10, Stockholm.

Den som planerar att delta digitalt ombeds att anmäla sig per mail (styrelsen@haubitsen3.se) till styrelsen så att vi kan dela länk till det digitala mötesrummet inför mötet.

Dagordning

§1 Föreningsstämmans öppnande
§2 Fastställande av röstlängd
§3 Val av stämmans ordförande
§4 Val av stämmans protokollförare
§5 Val av justeringsmän tillika rösträknare
§6 Fråga om kallelse till stämman skett behörigen
§7 Godkännande av dagordning
§8 Föredragning av föreningens årsredovisning
§9 Föredragning av revisionsberättelse
§10 Fastställande av resultat- och balansräkning
§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§12 Fastställande av disposition av årets resultat
§13 Fråga om arvode till styrelse och revisorer
§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter (bilaga 1, Valberedningens förslag. sid 2)
§15 Val av revisor och revisorssuppleant (bilaga 1, Valberedningens förslag. sid 2)
§16 Val av valberedning (bilaga 1, Valberedningens förslag. sid 2)
§17 Övriga ärenden
• Motioner (bilaga 2, 3st motioner. sid 3-5)
§18 Föreningsstämmans avslutande

Bilaga 1

Valberedningens förslag till ny styrelse och revisorer

Ordinarie ledamöter

Jacob Gyllenhoff (1 år)
Filip von Rosen (1 år)
Ingrid Lenander (1 år)
Alexandra Bernvetter (1 år)
Joakim Lundström (1 år)
Erik Timliden (1 år)

Suppleanter

Oscar Wersäll
Erica Brostedt

Revisor

Extern, Per Andersson, PwC

Revisorssuppleant

Extern

Valberedning

Karl Salomonsson
Åke Jonsson

Bilaga 2

Motion 1

MOTION 1 BRF HAUBITSEN 3
Motion till föreningsstämman den 2022-05-24 angående cykelrummet.
Inlämnad av Gabriella Christenson, lägenhetsnummer 1204, 2022-03-11

Cykelförrådet är idag så pass proppfullt med cyklar att det knappt går att få ut sin cykel. Det är i princip helt omöjigt att få ut sin cykel utan att stöta i 3st andra cyklar, smutsa ner sig själv eller skrapa upp sina ben. Jag har till och med kommit försent till jobbet då det tog mig 15min att få ut min cykel när min cykel var helt intrasslad i flera andra cyklar.

Så för att lösa detta och se till så att alla som är rädda om sina cyklar inte får de förstörda så är mitt förslag, att en gång per år rensa ut cyklar som ingen äger. Det kan göras genom att klistra på en lapp på cyklarna eller binda fast ett band i en stark färg. Därefter har man exempelvis 3 mån på sig att ta loss lappen eller bandet, annars så skänks cykeln instället. I kombination med detta skulle man kunna installera flera cykelställ på väggarna. Så att höjden i rummet kan användas på ett smartare sätt.

Styrelsens svar på motion 1:
Styrelsen föreslår stämman att avslå inkommen motion då frågan om cykelställ tidigare utretts och skulle innebära mindre antal platser i cykelrummet.
Styrelsen avser dock under hösten 2022 utföra en rensning av cyklar enligt motion 1 och undersöka möjligheten till att förvara cyklar.

Motion 2

MOTION 2 BRF HAUBITSEN 3
Motion till föreningsstämman den 2022-05-24 angående hissarna.
Inlämnad av Gustaf Halldin, lägenhetsnummer 1204, 2022-04-04

Motion angående åtgärd av dåligt fungerande hissar.
Alla som bor på de övre våningsplanen på Furusundsgatan 8 torde ha erfarit de stora problemen med hissarna sedan de byttes ut. Undertecknad har ringt ett otal gånger (även på uppmaning från andra
grannar) till hissjouren när hissarna stått stilla under åren sedan de installerades.
Vad styrelsen borde besluta om; styrelsen borde besluta om en grundlig teknisk undersökning av hissarna eftersom hissarna fungerar så dåligt. Målet är att hissarna ska fungera som man förväntar sig, dvs fungera utan att gå sönder/stanna ofta. Denna önskan från undertecknad känns rimlig å alla boende på Furusundsgatan 8as vägnar – som ju gemensamt allokerat sina ”förmögenhetsresurser”* till att byta ut hissarna.

Centrala pratiska frågor inom ramen för denna motion;
1 Felsök hissarna, varför stannar de så ofta?
2 Varför verkar dörrarna så känsliga och fastnar så ofta? Så var det inte med de gamla
hissdörrarna.
3 Räcker det med en grundligare renovering av de nya hissenheterna eller måste de nya hissenheterna bytas ut?
4 Går det att reklamera köpet av de nya hissarna och anföra att de inte
fungerar som de anstår något där de boende investerat en så
betydande del av sina medel? *Dvs de medel som vi alla delar på i
fastigheten, alltså förutom sin egen köpta lägenhet.

Styrelsens svar på motion 2:
Styrelsen föreslår stämman att avslå inkommen motion.
Styrelsen har under 2021 upphandlat ny städfirma med tydlig rutin avseende städning av glidskenorna vilket varit en stor orsak till stillastående hissar. Utöver detta har även Hissen AB upphandlats för att byta hastighetsregulatorer samt linor under sommaren 2022. Dessa förslitningsdetaljer byttes inte i samband med den större hissrenovering som tidigare har utförts.

Motion 3

MOTION 2 BRF HAUBITSEN 3
Motion till föreningsstämman den 2022-05-24 angående björk vid tomtgräns.
Inlämnad av Bertil Högström, lägenhetsnummer 1801, 2022-04-15

Varför togs björken vid vår tomtgräns bort?
Det hade räckt med att kapa av döda grenar då trädet f.ö. var i gott skick och fyllde sin plats väl.
Den kvarlämnade stubben bör självklart avlägsnas. Det innebär åtskillig schaktning och sågning av rotändar för att därefter flytta bort den.
Ev. ny björk bör placeras på tomtgränsen någon meter längre ned.(Möjligen med bidrag från vår granne?)

Styrelsens svar på motion 3:
Styrelsen föreslår stämman att avslå inkommen motion.
Trädet stod inte inom BRF Haubitsen 3s fastighet och var i dåligt skick. Brandkontoret, fastighetsägaren på Furusundsgatan 10 tog ned trädet.